top of page
Merging Place
Finding Ground
Spliced
Emerging Forest
Yokai
Takamatsu
Noashima Doorway
Black Door, Beppu
Midori-Ao
Takamatsu Door
Kuro Circle Square
Crossing Paths
Shikaku (four angles)
Red Earth Rain
Midori-Kuro
Naya I
Naya II
Rice Field, Naoshima
Yakuri-ji
Ando Floor
Citron Sea
Art House, Noashima
Seto Sea
bottom of page