Yokai
Takamatsu
Noashima Doorway
Black Door, Beppu
Midori-Ao
Takamatsu Door
Kuro Circle Square
Shibori
Shikaku (four angles)
Red Earth Rain
Midori-Kuro
Naya I
Naya II
Rice Field, Naoshima
Yakuri-ji
Ando Floor
Citron Sea
Bamboo and Seto Sea
Art House, Noashima
Seto Sea

Barbara Rawls  / 503.939.9685 / barbara.rawls@gmail.com / © All Rights Reserved